in bottnabulletin #3

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare/familjehem/stödfamilj för en ensamkommande ungdom?

Vi i Norra Bohuslän tar sedan februari 2012 emot ensamkommande flykting barn/ungdomar.
När barnet/ungdomen beviljats permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att få följa en ung människas väg mot vuxenlivet. Man har inte den dagliga kontakten eller omsorgen om ungdomen, inte heller försörjningsansvar. Ungdomen bor på ett särskilt boende där det finns vuxna som har det dagliga praktiska ansvaret.

Vårdnadshavarens uppgift är att bevaka att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden och i föräldrarnas ställe fatta beslut som rör ex boende, skola och ekonomi. Samarbete med boendepersonal, skola och socialtjänst är viktigt.

Förordnandet upphör när barnet fyller arton år. Det upphör även i de fall där någon av barnets föräldrar anländer till Sverige.

Socialtjänsten efterfrågar även familjehem och stödfamiljer för ensamkommande flyktingbarn.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare hur går det till?
Du som är en omdömesgill och pålitlig person. Är du intresserad är du välkommen att kontakta Maria Nordström, e-post maria.nordstrom@tanum.se eller via växeln Tanums kommun 0525–180 00. Telefonen är öppen mellan kl. 9.00-10.00 måndag, onsdag, torsdag, fredag och mellan 13.00-14.00 på tisdagar.

Jag träffar dig och ger mer information och även du får en möjlighet att ställa dina frågor. Är du fortsatt intresserad går vi vidare med personlig intervju och ber dig om tillstånd att göra kontroll i social-, brotts- och misstankeregistret.

När utredningen är klar får du och ungdomen träffa varandra.

Socialnämnden ansöker sedan hos tingsrätten om tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare.

För att bli familjehem/stödfamilj
Som stödfamilj innebär en utredning oftast 1-2 träffar i hemmet där socialtjänsten genomför en utredning utifrån ett frågebatteri. Utredningen av familjehem är mer omfattande och innebär minst 3 träffar där socialtjänsten träffar familjemedlemmarna. För mer information kring detta kontakta mig!

Välkommen!

Maria Nordström