Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fortsätter!

Bottnafjordens Inköpsförening har fått ett positivt beslut från VGR angående stöd för en nästa fas i ett utvecklande av ett kultursystem kring Bottnafjorden.

Denna etapp startar nu i augusti och pågår i elva månader.

Med Bottnafjorden som sammanbindande element blir i kultursystemet flera lokalsamhällen ett gemensamt lokalområde. Vi vill främja detta praktiskt och mentalt genom ökad mobilitet och stärkta relationer mellan näringsliv, konst, kultur och föreningsliv, med ambitionen att öka den lokala kapaciteten. ” (ur ansökan fas 2 )

Denna etapp syftar till att ta vidare de fem övergripande utvecklingsområdena som identifierades under våren.

  • Gemenskap runt fjorden
  • Rörelse runt fjorden
  • Inflyttning och boendeformer
  • Lokal produktion och lokal konsumtion
  • Bottnafjorden året runt

En vidare konkretisering av dessa fem teman finns att hitta här:

Projektgruppen består av representanter från följande aktörer:

Tossene Byalag
Gerlesborgsskolan
KKV Bohuslän
Bovallstrands Hembygdsförening
Bottnafjordens inköpsförening
Scenkonst Gerlesborg
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Företagarna i Sotenäs

Fokus följande månad kommer ligga på utformandet av en handlingsplan utifrån ett systemperspektiv. Personer med kompetens inom de områden som identifierats kommer tillfrågas att bidra till arbetet som referenspersoner.

Information kommer att finnas tillgänglig löpande här.

Vänligen,

Projektledare Julia Chronholm för Samverkan Bottnafjorden

Mail: (observera ny!) j.chronholm@gmail.com