Workshop om hållbar utveckling – 19 maj 2024

Arbetsgruppen Hållbar utveckling och resiliens bjöd in projektets övriga arbetsgrupper till workshop om hur Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling kan kopplas till projektet och arbetsgruppernas fokusområden. 

Workshopen hölls söndagen 19 maj kl 14-16 i lilla galleriet på KKV (Skärholmen) och 15 personer deltog.

Processledare Jeanette Karlsson inledde och hälsade välkomna och berättade om upplägget. Britt Johansson (projektansvarig gentemot projektägaren) berättade kort om hållbar utveckling i projektet och hur de tänkt då ansökan skrivits. Markus Nordgren som varit en del av arbetsgruppen hållbar utveckling och resiliens, berättade kort om ingången till workshopen och att de globala målen valts som ingång då de ger ett bra och inkluderande helhetsperspektiv samtidigt som de kan antas anses relativt neutrala. 

Efter denna inledning höll Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg på Sotenäs kommun och del av arbetsgruppen hållbar utveckling och resiliens, en presentation om hållbar utveckling, Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Upplägget för workshopen presenterades genom ett exempel varpå arbetsgrupperna själva fick diskutera och fylla i arbetsbladen utifrån sina respektive arbetsgruppers fokusområden. Frågorna som togs upp på arbetsbladen var följande:

  1. Gräv där ni står. Koppla er arbetsgrupps fokusområden till relevanta mål och delmål
  2. Identifiera styrkor och svagheter i förhållande till målen
  3. Identifiera synergier och målkonflikter inom projektet
  4. Åtgärdsområden för fortsatt arbete
  5. Dialog och samverkan med andra samhällsaktörer
  6. Agenda 2030:s att göra här och nu

Under gruppdiskussionerna kunde alla deltagare ta fika medan de genomförde uppgiften. Workshopen avslutades med en uppsamling där grupperna berättade om hur de resonerat och svarat på frågorna. Arbetsgrupperna relaterade till olika globala mål som var relevanta för deras fokusområden och identifierade samverkansaktörer som är viktiga att inkludera. Genomgående framkom att just samverkan och dialog är viktigt för att vi ska nå målen och få resultat. Den blivande samhällsföreningen kommer kunna vara en sådan viktig plattform för att kunna möjliggöra bra dialog och samverkan och vara motpart gentemot exempelvis kommuner i fråga om fysisk planering (översiktsplan) och Västtrafik gällande kollektivtrafik. Viktigt är även att identifiera nyckelaktiviteter som kan synas tämligen små men som kan ge stor effekt. Exempel på sådant är bastu i Bottnafjorden som kan bli en viktig mötesplats och social gemenskap där olika grupper av människor kan mötas. För att det ska kunna bli verklighet är det dock viktigt att alla verkligen känner sig välkomna och att den inte blir endast en mötesplats för en redan invigd grupp. 

Diskussionerna gick varma men efter att ha dragit över tiden något avslutades workshopen med ett par mentimeter-frågor om hur arbetet kan tas vidare och vad deltagarna tar med sig från workshopen. 

Arbetsgruppen hållbar utveckling och resiliens sammanställer efter workshopen arbetsbladen och skickar ut materialen till arbetsgrupperna för att möjliggöra fortsatt arbete i grupperna. Till hjälp i workshopen användes arbetsboken om Agenda 2030 och de globala målen som tagits fram genom Glokala Sverige.

//Arbetsgruppen: Marcus, Pia, Boban & Gunnar och processledare: Jeanette Karlsson, 31 maj 2024