Ansökan – Etapp 2

Ansökan Samverkan Bottnafjorden, etapp 2        Uppdaterad 200425

 

Ansökande organisation
Bottnafjordens inköpsförening ek för – mat, möten, möjligheter mm.

Geografisk avgränsning
Samma som i etapp 1.

Beskriv på vilket sätt ni ska gå vidare med de utvecklingsområden som ni identifierat i etapp 1
Med Bottnafjorden som sammanbindande element blir i kultursystemet flera lokalsamhällen ett gemensamt lokalområde. Vi vill främja detta praktiskt och mentalt genom ökad mobilitet och stärkta relationer mellan näringsliv, konst, kultur och föreningsliv, med ambitionen att öka den lokala kapaciteten. Bjuda in till fördjupande samtal om de systemförändringar samhället som helhet står inför.

Etapp 2 innebär fortsatt arbete med gemensam målbild, handlingsplan, frågor om organisation samt finansiering för aktiviteter. De fem övergripande utvecklingsområdena tas vidare, dels i form av förverkligande inom fasen, där så krävs med externa parter, dels med inriktning på framtida samverkan runt fjorden. Prioritet är att bilda en gemensam plattform för kommunikation, för såväl internt som publikt bruk. Nedan följer ett steg längre i konkretisering av idéer.

 

 •     Gemenskap runt fjorden.
  Vi vill skapa former för att stärka relationsbyggandet i området. Vi kommer att undersöka hur digitala plattformar kan användas för att stödja kommunikation, samordning och utbyte mellan olika intresseområden. Med fokus på unga medborgare vill vi sätta i rörelse befintlig kompetens när det gäller barnverkstäder liksom konstnärligt skapande för hela familjen.
 •     Rörelse runt fjorden.
  Cykelvägar har hög potential att förverkligas och rankas dessutom högt. Pågående konkreta projekt i Sotenäs och Tanums kommuner tas vidare. Stödja etablerandet av ett kommunövergripande forum för dialog omkring cykelvägens sammanlänkande av Sotenäs, Tanum och Munkedal. Vandringslederna mellan Sotenäs och Tanums kommun binds samman. Förutsättningarna undersöks för att på delsträckor av befintliga leder skapa konst- och kulturhändelser, såsom skulpturled och konst på led.
 •     Inflyttning och boendeformer.
  Etablera samtal i syfte att skapa nya små bostäder till rimliga priser för potentiella inflyttare, bland annat med sikte på de unga konst- och kulturutövare som efter avslutad utbildning vill stanna kvar i området. Erbjuda studiebesök (Egnahemsfabriken Tjörn) och öppet hus (Hogslätts Vänboende och Skärkäll eko- och ateljéby) och undersöka intresset för ett Vänboende 2.0 – kanske i Sotenäs. Aktivera resurser i området för framtida kursverksamhet samt undersöka förutsättningarna för ett seminarium om nya former för boende.
 •     Lokal produktion och lokal konsumtion.
  Undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam märkning av det lokalt producerade. Stödja arrangerandet av matmarknader i utvidgad samverkan på olika platser runt fjorden samt öka kommunikationen mellan matproducenter i området. Skapa en manifestation för lokal mat, såsom matbordet i Bovallstrand, en aktivitet med matupplevelser och konst och kultur för alla.
 •     Bottnafjorden året runt.
  Stödja förberedandet av en övergripande organisation som bär de gemensamma frågorna vidare. Initiera ett återkommande kulturellt knytkalas, inspirerat av Göteborgs Kulturnattakoncept, anpassat till platser runt fjorden. Öppna hus på gårdar och skolor, i ateljéer och kyrkor.

 

Beskriv på vilket sätt kommunen/kommunerna är engagerade under etapp 2
Sotenäs och Tanums kommuner deltar med personal i projektgruppen, ca 10 timmar per månad per kommun. Uppgiften för de kommunala representanterna i projektgruppen är att bidra med ett kommunalt perspektiv samt att bistå med kontakter och förankring inåt i kommunen.

Vilka aktörer ingår i etapp 2

Tossene Byalag
Gerlesborgsskolan
KKV Bohuslän
Bovallstrands Hembygdsförening
Bottnafjordens inköpsförening
Scenkonst Gerlesborg
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Företagarna i Sotenäs

Vad behövs för att skapa långsiktighet och bättre självförsörjning i systemet?
Etablera relationer mellan aktörer i området och fortsätta identifiera gemensamma intressen och behov samt nya former för samarbete mot en hållbar framtid runt fjorden. Skapa en gemensam organisation i form av ett paraply eller en plattform som kan bära upparbetade idéer och resurser vidare efter projektet samt en digital kommunikation som stärker detta. Att genom ökad samverkan mellan konstutövare, näringsliv och samhället i övrigt integrera konst och kultur i den lokala utvecklingen.

 

Rapport fas 1

Rapporten för fas 1 för kultursystem Samverkan Bottnafjorden är färdig! (Rev. 8 maj)

En ansökan inför fas 2 är på väg in till regionen. Vi kommer ut med information i slutet av juni då vi fått svar och hoppas att komma igång med fas 2 i augusti.

Tack till alla som har hjälpt till med arbetet på olika sätt, svarat på frågor, delgett information och kunskap!

Rapport fas 1 Kultursystem Bottnafjorden Samverkan

Bilaga 1 LEA metod

Bilaga 2 SCB LEA s.1-5

Bilaga 3 SWOT

 

Bild: Per Pixel Petersson

Rapport på g!

Vi hoppas att ni inte är direkt drabbade av de svårigheter som pågår.
Som ni förstår kommer en nätverksträff med offentlig presentation av rapport inte att bli av nu under våren. Vi kommer att publicera rapporten här efter påsk och håller er uppdatera angående beslut om fas 2.
Förhoppningsvis, om allt tillåter det, så kör vi igång i augusti med en kickoff träff!

Välkommen till Idéstorm 2 mars!

Vi bjuder in till en kväll där vi möts kring Bottnafjordens framtid! Vi presenterar en delrapport och välkomnar idéer och komplement kring de gemensamma behov som kommit upp under projektets förstudie.
Intentionen är att samlas för en trevlig, framåtblickande kväll tillsammans, med fokus på samverkan och det lokala! Anmäl er gärna då det är begränsat antal platser- vi vill såklart att alla ska få plats så märker vi att det blir högt tryck försöker vi lösa alternativ.

 

 

 

 

Projektet Samverkan Bottnafjorden

Under vintern och våren tar vi ett första steg, där vi tillsammans lägger grunden för en hållbar utveckling runt Bottnafjorden!

Föreningar, näringsliv och kommun på båda sidor fjorden går samman i ett gemensamt projekt för att ta vara på den potential och de resurser som trakten erbjuder. Genom att etablera nya relationer vill projektet svara på de utmaningar som vår tid står inför och skapa beredskap för kommande förändringar .

 

Området 

Kultursystem Bottnafjorden

Hur går vi tillväga?

I denna fas av ett regionalt finansierat projekt genomför vi en så kallad hållbar lokalekonomisk analys (LEA). Vi räknar ut hur mycket och vad som konsumeras utanför lokalsamhället och ser här vilka tjänster eller varor som kan föras in eller lyftas upp lokalt ur ett hållbarhetsperspektiv. Statistiskt material kompletteras med lokal kännedom med sikte på att stärka det lokala – och här kommer vi behöva hjälpas åt!

Underlaget stämmer vi av i en klimatkalkylator för att medvetandegöra vår nuvarande livsstils påverkan på miljön. Här kommer vi se om det finns delar vi kan reducera med lokala lösningar.

Hållbara idéer

I nästa steg presenterar vi vår analys och ger startskottet för idéarbetet. Idéer kring nya samarbeten, infrastruktur, boende eller nya lokala producenter-  vi låter idéerna blomstra! De kommer sedan stämmas av och sållas mot en ”grön” checklista där vi utvärderar hur hållbara de är ur ett miljömässigt perspektiv.

Från idé till konkreta förändringar

Utifrån detta arbete utformas en väl förankrad handlingsplan. Om denna första etapp av kultursystemet faller väl ut så finns möjlighet till förlängning i ytterligare ett år då denna handlingsplan kommer förverkligas.

Vi beräknar att den första fasen kommer vara färdig den 30 april 2020. Vi kommer uppdatera hemsidan med information allt eftersom.

Kontakta oss gärna!  samverkan@bottnafjorden.se

Vilka är vi?

Projektgrupp

Julia Chronholm – Projektledare
Carl Forsberg – Sotenäs kommun
Klara Ström – Gerlesborgsskolan
Mikael Andersson – Företagarna i Sotenäs
Eva Skarenvall – Tossene Byalag
Marcus Nordgren – Aktiva byar, Bottnafjordens Inköpsförening
Kristin Jonsson – KKV Bohuslän
Caroline Lindqvist – Tanum kommun

Läs mer om kultursystem här: https://www.vgregion.se/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/kulturstod/kultursystem-2019-2020/