Årsmötesprotokoll + Revisionsberättelse Bottnafjordens inköpsförening 2018

ÅRSMÖTE PROTOKOLL

Bottnafjordens Inköpsförening 2019-04-28

Närvarande:
Joanna Schroeder, Gunnar Bäck, Birgitta Hedenberg, Lena Andersson, Eva Haglund, Ann-Sofi Söderling, Barbro Karmfeldt, Maria Cederqvist, Lena Helsing, Marie-Louise Ceder, Agnes Rajnak, Mia Khyana Näslund, Helena Kretz, Barbro Bliss, Siv Hermansson, Bengt Gustafsson, Annelie Svenson, Gudrun Gylling, Lena Sörensson, Paula Oksanen, Ann Laurentz, Barbro Larsdotter, Lena Falkheden, Jesper Gunnarsson, Marcus Nordgren

  1. Val av ordförande
   Joanna Schröder hälsar alla välkomna och väljs därefter till mötesordförande.
  2. Val av sekreterare och justerare
   Lena Helsing väljs till sekreterare och Lena Sörensson och Mia Khyana Näslund väljs till justerare.
  3. Fastställande av röstlängd
   Närvarolista skickas runt
  4. Styrelsens årsredovisning
   Kassör Jesper Gunnarsson går igenom årsredovisningen. Han är glad att kunna förmedla ett mycket bra resultat. 55 000kr i vinst. Vinsten sparas.
   Svinnet har under året minskat markant gentemot tidigare år. 2018 hade föreningen bara ett svinn på ca 1%, vilket är enormt bra. Mötet resonerar kring svinnet. Påslaget på grönsaker förklarar inte det hela. En anledning kan vara att man avrundar uppåt när man handlar. Ibland får man även varor skänkta pga. felleveranser.
   Det arbete som pågår att aktivera Café Olivia som mötesplats vid förbättringen av caféts lokaler kommer att fortgå.
   En eloge till alla styrelsemedlemmar och medlemmar för årets arbete och resultat
  5. Revisionsberättelser
   Ekonomisk revison
   Jesper har av skilda anledningar inte fått revisionsberättelsen än, varför han inte kan gå igenom den på mötet.
   Det är ovanligt att ett årsmöte fattar beslut i ansvarsfrihetsfrågan som strider mot revisorernas förslag. Gunnar Bäck säger att det kan därför vara svårt att fatta beslut om styrelsens ansvarsfrihet då vi inte vet vad revisionen säger. Ovanstående diskuteras en stund. Diskussionen resulterar i ett förslag och beslut.
   Förslag: att alla beslut som tas under mötet gäller under förutsättning att kommande revisionsberättelse inte har något att anmärka.
   Röstning i form av handuppräckning. (Ordförande avstår röstning) samtliga närvarande röstar för förslaget.
   Beslut: Alla beslut som tas under mötet kring ansvarsfrihet gäller under förutsättning att inte revisionsberättelsen har något att anmärka.
  6. Social revision
   Lena Sörensson berättar att det är 3:e året det görs en social revision. I år konstaterar de att det händer mycket positiv utveckling och föreningen sträcker på sig och är stolt!
   De ämnen de har genomlyst är:

   • Understödja initiativ
   • Marknaderna
   • Bottna övrigt och föreningens hemsida
   • Introduktionerna
   • Rural Talks
   • Café Olivia
  7. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
   Beslut: Mötet fastställer resultat och balansräkning under förutsättning att kommande revisionsberättelse inte har något att anmärka.
  8. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   Beslut: Mötet fastställer föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen under förutsättning att kommande revisionsberättelse inte har något att anmärka.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
   Beslut: Mötet fastställer styrelsens ansvarsfrihet under förutsättning att kommande revisionsberättelse inte har något att anmärka.
  10. Val av ordförande och kassör
   Valberedningen har detta år förslag på två ordföranden
   Förslag: Valberedningen föreslår Siv Hermansson och Bengt Gustafsson som ordförande i delat ordförandeskap. Valberedningen föreslår Jesper Gunnarsson till kassör
   Beslut: Mötet fastställer valberedningens förslag och väljer Siv Hermansson och Bengt Gustafsson till ordföranden samt Jesper Gunnarsson till kassör.
  11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
   Valberedningen lägger förslag på att utöka styrelsen med två personer då de menar att föreningen växer och de ser behov av en större styrelse. Diskussion uppstår kring vad som står i stadgar och lag kring antal medlemmar. Lagen säger att styrelsen får vara 3 eller fler. Valberedningens förslag strider dock mot nuvarande stadgar.
   Förslaget att utvidga styrelsen anser mötet vara bra men behöver ha stöd i stadgarna. Ett förslag att uppdra till nya styrelsen att utreda och bereda frågan om att ändra stadgarna kommer upp.
   Efter diskussionen föreslås och beslutas enligt nedan:
   Förslag: Valberedningen föreslår Barbro Bliss och Kerstin Bucher till ordinarie styrelseledamöter samt Agnes Rajnak, Marie-Louise Ceder och Ann-Sofi Söderling till suppleanter
   Beslut: Mötet fastställer valberedningens förslag och väljer Barbro Bliss och Kerstin Bucher till ordinarie styrelseledamöter samt Agnes Rajnak, Marie-Louise Ceder och Ann-Sofi Söderling till suppleanter
   Förslag: att uppdra till nya styrelsen att utreda och bereda frågan kring antalet medlemmar i styrelsen.
   Beslut: Mötet fastställer förslaget.
  12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
   Förslag: Valberedningen föreslår Henrik Mörk från Bohus ekonomi till revisor samt Lena Sörensson och Katarina Göransson till sociala revisorer.
   Beslut: Mötet fastställer valberedningens förslag och väljer Henrik Mörk till revisor samt Lena Sörensson och Katarina Göransson till sociala revisorer
  13. Val av valberedning
   Förslag: Gunnar Bäck, Joanna Schröder samt Pia Bergenholtz till nästa års valberedning.
   Beslut: Mötet fastställer att välja Gunnar Bäck, Joanna Schröder samt Pia Bergenholtz till att ingå i nästa års valberedning.
  14. Fastställande av årsavgift och arbetsinsats.
   Förslag: Mötesordförande föreslår att avgifter och arbetsinsatser skall ligga kvar på nuvarande nivå under 2019.
   Beslut: Mötet fastställer ordförandes förslag att låta avgifter och arbetsinsatser ligga kvar på nuvarande nivå under 2019.
  15. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till föreningsstämman
   Det finns inga ärenden att ta upp.
  16. Anmälda ärenden – motion om prissättning för närodlade grönsaker
   Det ligger en motion kring att låta lokalproducenter sälja varor på konsignation samt befria dem från det 8% påslaget. Mötet diskuterar motionen och tycker den är bra. Man vill dock tillägga att det är viktigt att de varor som kommer att säljas är varor som är förenliga med föreningens anda samt att man utformar en skriftlig överenskommelse som kan användas vid försäljning på konsignation.
   Förslag:Att föreningen erbjuder lokalproducenter att sälja varor enligt föreningens anda på konsignation
   Att föreningen befriar lokalproducerade varor som säljs på konsignation från det åttaprocentiga påslaget.
   Beslut: Mötet beslutar enligt förslag samt ger grönsaksgruppen i uppdrag att göra en skriftlig överenskommelse där bland annat rutiner mm finns med.
  17. Övriga frågor
   Idéprojektet /Ombyggnad av entré inköpsföreningen. (Lena Falkheden)
   En liten grupp, där Lena F är med, har under en tid träffats för att göra en ritning/modell på en lokal som kan byggas intill befintligt hus. Tanken är att utbyggnaden skall fungera som ett litet kulturhus med minibibliotek, café, möten, andra träffar, föreläsningar mm. Lena visar modellen och berättar att lokalen blir ca 52 kvm stor. I samband med att lokalen byggs flyttas entrén till inköpsföreningens butik.
   De har tagit in en offert från Paganders Bygg AB för att få en uppskattning av kostnaderna för tillbygget. Offerten landade på 465 000kr. I offerten ingår INTE ombyggnad av kök. Det får bli steg 2.
   Gruppen tänker att en del av finansieringen kan ske genom s.k. Crowdfounding. En annan del skulle man kunna söka genom landsbygdsutvecklingspengar. Bygglov är inte sökt.
   Mötet möter förslaget med HURRA!Avgift Café (Gunnar Bäck)
   Gunnar efterfrågar tydlighet kring hur/när medlemmar skall betala när man använder caféet.
   Nya styrelsen kommer att ta upp frågan.

Alla tackar Joanna Schroeder varmt för åren som föreningens ordförande.


Protokoll som pdf: ÅRSMÖTE 2018 PROTOKOLL.pdf
Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen 2018.pdf