Årsmötesprotokoll + Revisionsberättelse Bottnafjordens inköpsförening 2019

ÅRSMÖTE PROTOKOLL

Bottnafjordens Inköpsförening 2020-04-26-27

Pga Coronapandemin genomfördes ett digitalt årsmöte med vår hemsida som plattform.

1. Bengt Gustafsson väljs till mötesordförande, Siv Hermansson till mötessekreterare, Marcus Nordgren och Barbro Bliss till justerare.

2. Föreningsstämman är utlyst på behörigt sätt.

3. Fastställande av röstlängd, medlemslistan. Följande deltog, 45 personer:
Karl Forssell, Tina Ehn, Jan Sinclair, Gudrun Gylling, Carl-David Granbäck, Claes-Göran Svantesson, Siv Hermansson, Jan-Olof Bengtsson, Catharina Magnusson, Ann Laurentz, Jesper Gunnarsson, Kerstin Bucher, Marie-Louise Ceder, Agnes Rajnak, Joanna Schroeder, Britt Johansson, Bengt Gustafsson, Pia Bergenholtz, Karin Qwarnström, Lena Jarlöv, Eli Tistelö, Marcus Nordgren, Catharina Göransson, Claudia Theel, Britt Hedlund, Jeanette Karlsson, Gunnar Bäck, Per-Arne Ytterman, Lena Falkheden, Maria Östling, Kiki Blomquist, Robert Kalmar, Birgitta Hedenberg, Annika Olofsson, Ann-Sofi Söderling, Kerstin Hermansson, Anders Söderling, Birgitta Bengtson, Oliwer Swarbrick, Annelie Svensson, Tomas Eriksson, Olav Lurås, Lisa Åstrand, Lena Sörensson, Elsa Agelii

4. Styrelsens årsredovisning i form av Verksamhetsberättelse 2019-20 samt Ekonomisk årsredovisning har distribuerats.

5. Revisionsberättelser från extern samt interna revisorer har distribuerats.

6. Resultat och balansräkningen fastställdes.

7. Vinst överförs i ny räkning.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Britt Johansson valdes till ordförande och Agnes Rajnak till kassör.

10. Barbro Bliss valdes som ordinarie ledamot och vice kassör. Eli Tistelö och Robert Kalmár som ordinarie ledamoter. Carl David Granbäck, Kerstin Bucher samt Lena Falkheden valdes som suppleanter.

11. Till extern revisor valdes Henric Mörk, Bohus ekonomi. Val av Intern revisor och revisorssuppleant bordlägges till nästa stämma.

12. Val av valberedning bordlägges till nästa stämma. Nuvarande valberedning Gunnar Bäck, Joanna Schroeder samt Pia Bergenholtz kvarstår fram till nästa stämma.

13. Årsavgiften fastställs till 200:-. Arbetsinsats fastställs till 4 timmar i månaden, 12 månader om året.

14. Beslutades att ändra stadgarna enligt bilaga. En extra stämma kommer att utlysas med ett slutgiltigt beslut om denna stadgeändring innan den träder ikraft.

15. Det fanns inga ärenden som styrelsen hänskjutit till föreningsstämman.

16. Det fanns inga anmälda ärenden.

17. Övriga frågor, kommentarer i svarsenkäterna:
Ett bra år, tror / Gunnar
Vi bör välja lekmannarevisorer också. Åtminstone på nästa extramöte. Både social och ekonomisk revisor.
Som del i valberedningen: för tydlighetens skull hade jag gärna haft mötesordförande istället för ordförande under punkt 1
En anmärkning när det gäller personval. Egentligen får man inte välja flera personer på samma gång utan varje person skall ha en egen röstning.
Tack för allt ert arbete, det känns fint att vara en del av en så visionär, ambitiös och gott arbetande ideell förening.
Tack för att ni ordnat så att mötet kunde hållas trots omständigheterna!
vilken fantastisk förening!

18. Mötet avslutas.

Undertecknat:

Bengt Gustafsson, ordförande
Siv Hermansson, sekreterare

Marcus Nordgren, justerare
Barbro Bliss, justerare


Protokoll som pdf: ÅRSMÖTE 2019 PROTOKOLL.pdf
Revisionsberättelser: Revision 2019 Bohusekonomi.pdf & Social revision 2019.pdf
Nya stadgar: Stadgar nya.pdf