in bottnabulletin #6

Publicerad 17 december 2015 i Buhuslänningen

I Gerlesborg planeras ett kooperativt ”vänboende” med tolv hyreslägenheter och gemensamhetsrum. Kommunen kräver tolv parkeringsplatser, vilket är utrymmeskrävande och höjer hyran.

En tredjedel av medlemmarna har inte bil och ytterligare några planerar att göra sig av med den när de flyttar in. Devisen “Äg mindre, dela mer” är en ledstjärna för projektet. Minskade parkeringskrav skulle ligga i linje med det nytänkande som måste påbörjas genast om vi ska komma till rätta med klimatproblemen.

I ett kort inslag i radions nyheter häromdagen berättades om att Trafikverket, i underlaget till regeringens infrastrukturproposition, hade tagit bort en viktig utredning, som visade på ett oönskat resultat. Slutsatsen i den borttagna delen var att klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 omöjligt kan nås utan en rejäl minskning av transportmängderna – det räcker inte med effektivare motorer och fossilfria drivmedel.

Redan transportplanen 2014, som ska utgör underlag för statens budget tolv år framåt, kritiserades av bland annat Energimyndigheten för att man totalt missat klimatmålet, vilket förklarades med att det inte fanns med i direktiven!

Om det ska fortsätta så här så kan vi glömma en minskning av växthusgaserna. Statens infrastruktur- och trafikplanering ligger nämligen till grund för all samhällsplanering i kommuner, landsting och län genom sina prognoser för fordonstrafikens utveckling. Hittills har dessa pekat på en ständig ökning, vilket blivit självförstärkande genom satsningar på vägbyggen, förbifartsleder, parkeringsplatser och lokalisering av handeln i anslutning till stora trafikleder.

Om prognoserna i stället visar på en minskning av biltrafiken, som de måste göra om vi ska nå klimatmålet, kommer prioriteringen av resurser att bli en helt annan. Vi kommer att öka satsningarna på kollektivtrafik och cykelbanor och utveckla möjligheterna att nå handel och annan service utan egen bil. Och öka den lokala matproduktionen. Om det historiska Parisavtalet ska bli annat än en papperstiger så är det den vägen vi måste gå. Det är en genomgripande omställning som måste påbörjas omedelbart.

En slutsats från Parismötet var att kommunerna har en nyckelroll i omställningen – de måste gå före, eftersom staternas åtaganden är alldeles otillräckliga. Glädjande nog har det visat sig att detta redan sker över hela världen och även i Sverige. Låt Bohusläns kommuner höra till dessa föregångare!

Lena Jarlöv
ordförande för Hogslätts Vänboepnde Kooperativ Hyresrättsförening