in bottnabulletin #20

Cykla kring Bottna

När pandemin rullade in över oss uppstod ett slags tomrum, eller kanske snarare ett utrymme. Att göra något. En efterlängtad cykelväg byggdes. Det hade länge funnits en stark önskan att kunna cykla utan fara för liv och lem i trakten, och i början av mars 2021 stod den nya cykelvägen färdig. P4 Väst kom och gjorde reportage på plats den 10 mars, och vi kunde berätta att vi med en känsla av befrielse äntligen kan röra oss fritt mellan skolor, verkstäder, bostadsområden och hållplatser.

Nu har det blivit dags att bygga vidare för att kunna cykla till och från Bottna och Gerlesborg också. Men först en tillbakablick.

På våren 2019 organiserades kampen för cykelvägar i en s.k. cykelgrupp. Det var medborgare  i trakten som samlades inom ramarna för Rural Talks, ett initiativ för diskussioner kring det  lokala samhället på landet. Under 2020 startades ett nytt samhällsprojekt ”Samverkan  Bottnafjorden” som cykelgruppen flyttades över till, och det gav cykelfrågorna mer luft  under vingarna.

Inledningsvis famlade cykelgruppen efter något att förhålla sig till. Vem skulle man rikta sig  till, hur skulle man formulera sig osv? Ganska snart samlade man sig ändå kring ett  medborgarförslag och en omfattande skrivelse till Tanums kommun. Det ledde till en dialog  med politiker på kommunen och även en del kontakter med myndigheter för att försöka  klarlägga problematiken.

Arbetet gav inte några omedelbara konkreta resultat men gjorde ändå kommunledningen  positivt inställd. Man såg här en möjlighet att uppnå stor nytta med en begränsad insats och  föreslog att vi skulle ta hjälp av en sakkunnig, Rolf Lundholm, för att ta fram ett förslag till  cykelväg. Vi gjorde så, och det resulterade i en enkel och billig lösning, och man gav klartecken att bygga.

Rolf löste även avtalen med markägarna, och det måste understrykas här att markägarna  ställde sig väldigt positiva; annars hade det inte gått. Han hade också en konstruktiv dialog  med Trafikverket och andra myndigheter vilket möjliggjorde en dragning utan krångliga  beröringspunkter. I övrigt ligger enkelheten i lösningen i att utnyttja befintliga lokala  vägar/leder maximalt, i markens beskaffenhet (i det här fallet åker) och i entreprenörens val  av metod.

Vi gick i mål till slut med vår nästan två km långa cykelväg. Men nu brinner det i bägge ändar.  Både söderut och norrut behöver man bygga vidare. Så att alla kan cykla både till och från  Bottna och Gerlesborg.

Den södra änden av cykelvägen slutar vid kommungränsen. Rolf har presenterat en lösning  för den bit som saknas, 200m lättbyggd cykelväg, fram till busshållplatsen som frekventeras  av många i vårt ”upptagningsområde”. Vi hoppas att Sotenäs kommun snart beslutar om att

bygga den. Därifrån till den nybyggda cykelvägen i Bovallstrand är det ett par km som går  mellan berg och hav, långt och trångt alltså. Visionärer har tagit fram en skiss som visar hur  cykelvägen skulle kunna se ut här i framtiden. Och då är man ända framme i Bovallstrand.

Den norra änden av den nya cykelvägen slutar vid kurvan i Gerlesborg. Något slut för  cyklisten är det dock inte. Lokalvägar leder vidare och strax är man uppe på den gamla fina  häradsvägen som går vidare norrut, ursprungligen kanske ända till Norge. Som bilvägarna  tagit överhand det senaste seklet är det bara till synes lösryckta bitar kvar av det gamla. Det  finns en skiss hur man skulle kunna komma ett stycke norröver genom att bygga korta  snuttar ny cykelväg.

Tanums kommun har ett pågående arbete med att hitta framkomliga cykelvägar som knyter  samman alla samhällen. För att hålla nere kostnaden och spara tid så inventeras i första  hand befintliga skogsvägar och stigar som med enkla medel kan göras cykelvänliga. I Grebbestad med omnejd finns en stor grupp aktiva cyklister som lobbar för bättre  cykelvägar och där är förutsättningarna goda att hitta avgränsade avsnitt för enkla  cykelvägar.

Nyttan av cykelvägarna växer också ytterligare i takt med nya trender. Cykelturismen ökar för varje år och med nya cykelvägar ger vi de tillfälliga besökarna säkrare och trevligare  upplevelser. Inflyttningen av personer med utpräglat ekologiskt tänkande ökar också, och  med dem kommer nya boenden i anslutning till cykelvägarna.

/ Bo Leander, Svenneby 15 mars 2021