in bottnabulletin #23

Bottna bildningslandskap

Detta är ett koncept utifrån det som redan händer i Bottna med omnejd. Jag ska prata mer om saken på café Existens den 15 oktober.

Klimatkrisen är ett faktum och ett antal mänskliga verksamheter bidrar till den. De närmaste åren gäller det att sluta bränna fossilt och upphöra med oljeutvinning. Vi behöver tänka om och lära oss nytt. Detta öppnar för att pröva nya och intressanta levnadssätt – det gäller att bottna i tillvaron, göra sig medveten om sin plats i ekosystemens kretslopp och inrätta livet därefter. Ett bildningslandskap ska hjälpa till med detta.

Grundsatser

  • Bottna bildningslandskap omfattar ett bestämt landområde, socknen Bottna med omnejd, belägen i mittre Bohuslän. Landskapet präglas av sina bergknallar och havets närhet. Det ger liv åt en mångfald livsformer – parallella liv och ett otal samband mellan dem, djur, växter, svampar – och människor. Bildningslandskapets första grundsats är att ta till sig kunskaper om detta.
  • Ekologin går före ekonomin. Ekonomin berör främst arten människa och handlar om hur alla nyttigheter som vi utvinner av naturen ska distribueras och fördelas bland oss. Men om inte eko-systemen fungerar finns inga nyttigheter. Ekologin måste därför ses som grundläggande för tänkandet också i ekonomiska frågor.
  • Nyttigheterna utvinns på olika sätt och bildningslandskap skulle fråga: hur går detta till? Hur ser processerna ut? Inom Bottna Bildningslandskap ska bildningsvägar ordnas efter från ax till limpa-principen med frågan: hur kan detta ske utan att fördärva landskap och levnadsbetingelser?
  • Alla kunskaper behövs. En människa blir bildad och bildar sig. Hon lär sig saker och genom allt hon lär sig blir hon sig själv, och det fortsätter hon med genom hela sitt liv. Hon växer i erfarenheter och kunskaper och samhället behöver dem allihop.
  • Ingen människa kan kunna allt. Därför finns det heller inget sätt att ranka kunskaper som högre eller lägre, viktigare eller oviktigare. Det enda som gäller är att inte föröda jorden eller varandra. Alla behövs och varje människa ska kunna vila i sina kunskaper och följa vad andra gör med nyfiket intresse.

Bildningsvägar i landskapet
Utgårds Hantverksbageri odlar spannmål på egna åkrar, mal det och bakar bröd på det och går bokstavligen “från ax till limpa”. Detta företag skulle bilda utgångspunkt för en av bildningsvägarna.
Det finns stora grönsaksodlingar i trakten till vilka kunde knytas förädling, matlagning och servering i samarbete med lokala restauranger, “Från åker till tallrik”.
En annan sådan produktionskedja inom räckhåll vore “Från lin till skjorta.” Lin skulle odlas, rötas och bråkas varpå det kunde spinnas i Kville Linmuseum, vävas i Kville hembygdsgård och sys upp på Grebbestads Folkhögskola där också mönstren ritades.
Flera sådana kedjor kan tänkas, som “Från stock till stuga,” “Från pigment till akvarell” “Från träning till föreställning”, ”Från stenbrott till skulptur” – osv.
Det finns många produktionskedjor som det samtidigt gäller att göra varsamma och fossilfria, en utveckling som kunde ske inom Bildningslandskapets ram. Detta gäller också landskapsvård och skogsbruk med allt vad de kräver av kunskaper om sambanden mellan liv, död, nedbrytning och uppbygge, alla de processer som ligger under att vi kan leva vidare. Det gäller att utgå från de resurser som trakten erbjuder av olika slags kunskaper. Se inventeringen sist i detta dokument.

Lek i allvaret
Livet kan inte vara helt på allvar eftersom skratten tillhör det nödvändiga. Bland de ekologiska frågorna måste det finnas plats för lek – människan är en lekande varelse och leken är del av hennes skapande fantasi. Tankelekar och skämt tillhör det som krävs för att bana väg för de nya levnadssätt som krävs. Det är en allvarsam lek men utan skratt går det inte.

Livets korthet
Människoliven tillhör ekosystemen och vi måste dö för att liven ska fortsätta, för barnen och alla andra varelser på vår jord. Samtidigt gör vi allt vi kan för att överleva eftersom tanken på döden inte lockar oss. Men det är viktigt att vi inser att vi inte är gjorda för evigheten och att vi i grund och botten ska vara tacksamma för det – utan död, inget liv.
Denna dödlighet är ändå svår att ta till sig. Men all riktig frihet bygger på att man förstått detta, det är en avgörande livsfråga och den måste ha sin plats i ett bildningslandskap. De olika bildningsvägar och stigar som genomkorsar bildningslandskapet behöver löpa samman i träffpunkter där existentiella frågor behandlas och deltagarna kan börja skapa sig svar på dem.

Konstens plats
I Bottnatrakten har konstnärligt arbete ett självklart utrymme tack vare alla konstnärer som utbildar sig och bosätter sig här. Man kan säga att konstnärligt arbete handlar om sådant som (ännu) inte finns, om det möjliga och tänkbara – eller om det obegripliga som också är del av människolivet.
Dessutom finns en alldeles bestämd plats för konsten bland de skulpturer som Ivan Stüffe lämnade efter sig – ett hemlighetsfullt ställe som visar några av alla de sidor som finns gömda i en människa, hennes förflutna och hennes längtan att uttrycka och förstå. Denna skulpturplats skulle vara en av Bildningslandskapets träffpunkter.
Människorna kan göra världen vacker och meningsfull. Konstnärer kan gå före i detta.

Samarbeten
De olika verksamheter som redan finns i Bottnatrakten är grundvalen för Bottna bildningslandskap. Att utveckla respekt och samarbeten mellan alla dessa är del av grunden i projektet.
Därutöver ska sökas samarbeten med forskare och institutioner som kan bidra till bildningslandskapets utveckling, eller till liknande verksamheter på andra håll. Resa är nödvändigt för att motverka inskränkthet. Tänk globalt, handla lokalt.

Organisation
Bottna förstått som bildningslandskap kan sägas redan existera. Folk kommer hit, tar intryck och reser vidare – eller stannar. Det som skrivs här är förslag till formalisering av detta, kurser där praktiskt och teoretiskt arbete förenas – att göra något och sätta sig in i vad det är man gör. De utvecklas beroende på idéer, organisation och finansiering.
Gemensamt för bildningsvägarna ska vara att avsluta veckorna med seminarier där deltagarna berättar om sina aktuella arbeten och vad de innebär av erfarenheter och lärdomar, i ett fortgående samtal om liv och livsvärden.
I seminarierna bör ekologi, biologi, filosofi och artisteri ingå och kunna studeras, i fria former och med given möjlighet för deltagarna att själva bestämma ämnen och fördjupning. Kombinationer av praktiskt, konstnärligt och teoretiskt arbete – träning för hjärta, hand och hjärna – ska dock vara obligatoriskt, i en rätt balans mellan de olika inslagen i denna väv.
Ansvaret för bildningsvägarna delas mellan ansvariga för de olika kurserna/bildningsvägarna och en övergripande kursledning som samordnar verksamheterna. Kursledningen utses genom val i bildningslandskapets organisation.

Bottna med omnejd – första inventering
Bottna bildningslandskap omfattar socknarna Bottna, Svenneby, Bärfendal och Tossene där det allra mesta är på gång- och cykelavstånd. Inventeringen omfattar existerande platser och verksamheter som kunde ingå i detta slags landskap. Några av dem ligger på lite längre avstånd.

Två platser med reguljär undervisning: Gerlesborgsskolan och Scenkonst Gerlesborg.
Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B) med återkommande kursverksamhet.
Den ideella föreningen Bottna filosofi driver studiecirklar och seminariet Café Existens.
Berättarcirkel och litteraturcirklar.
I närheten ligger Grebbestads folkhögskola, Sotenäs Symbios-center och Naturbruk Väst i Dingle.
Sotenäs naturskyddsförening har kunskaper om naturtyper och skyddsvärden.

Två bybildningar med eko-inriktning: Skärkäll och Hala.
Dingle Lantbruk med grönsaker och boskapsskötsel.
Kooperativ hyresrätt: Hogslätts vänboende och projekterat byggande vid Andreastorpet.
Bottnafjordens Inköpsförening med ca 200 medlemmar. Ekoprodukter från olika håll tillsammans med lokalt odlat och tillverkat.
Tillsammansodlingar: på Skärholmen och i Bärfendal. Odling, umgänge och utbyte av erfarenheter.
Botnik Studios med festivalplats i samarbete med Clandestino Göteborg.
Stüffes skulpturpark.

Utgårds bageri från ax till limpa. Egna odlingar av äldre vetesorter som emmer och dinkel, surdegsbageri.
Jordbruk och boskapsskötsel på ett flertal gårdar.
KKV-B med verkstäder för ett antal konstnärliga genrer.
Pelagiska: skräpsanering i skärgården.
Bottna musikkollektiv: experimenterande musik och ljudkonst.
Snickerier, byggfirmor, rörmokerier, verkstäder.
Ett antal hus byggda med halmbalar som huvudsakligt material.
Linmuséet i Kville.
Konstnärer och ateljéer.
Restaurang på Gerlesborgsskolan.
Bed and Breakfast med matservering på Bottna Inn och Akvarellen.
Möteslokaler: Församlingshemmet i Svenneby, gymnastiksalen på Hogane skola, Bottna sockenstuga, Ävja Folkets hus, KKV-B, Tossene hembygdsgård, Gerlesborgsskolan, Scenkonst Gerlesborg.
Kyrkor: Bottna kyrka, Svenneby gamla kyrka, Svenneby nya kyrka, Tossene kyrka, Bärfendals kyrka, Kville kyrka.
Publikation: Bottna bulletin, se bottnafjorden.se.

Gunnar Bäck