in bottnabulletin #27

Platsutveckling Samverkan Bottnafjorden med omnejd

Hållbar platsutveckling är ett ord som man just nu stöter på i olika sammanhang, men vad betyder det egentligen?

Vi som bor och verkar i Bottnafjorden med omnejd kan nu utforska detta begrepp eftersom VGR-regionen, Fyrbodals kommunalförbund, Tanum, Sotenäs och Munkedals kommun godkänt vår ansökan och beviljat medel för att arbete med platsutveckling. Projekttiden är 1 januari 2024 till 28 februari 2025. Bottnafjordens inköpsförening är projektägare och det finns en processledare på 50% som har en samordnande roll.

Hur kan man definiera detta begrepp? Här kommer en definition som projektet nu jobbar utifrån;

 • Vi som bor och verkar på platsen tar gemensamt hand om vår plats med framtidens invånare för ögonen.
 • Ett brett begrepp och många personer behöver vara inblandade och samverka:
  • kommuner, organisationer, föreningar, företag och boende
 • Vi utgår från platsens unika egenskaper och förutsättningar för att:
  • konkretisera vad vi vill utveckla med vår plats
  • bryta ner, avgränsa och sätta mål
  • engagera invånarna och samarbeta över gränser

Hur kan vi göra i projektet för att få till hållbar platsutveckling?

I ansökan skrevs följande text om syfte och mål för projektet:

En rad aktörer i området kring Bottnafjorden vill nu ta nästa steg i en kulturdriven och hållbar platsutveckling i syfte att ta tillvara och utveckla traktens potential och främja en ökad inflyttning av helårsboende. I en lokal samverkan mellan kommuner, organisationer, föreningar och företag vill projektet fortsätta det arbete som genomfördes under Samverkan Bottnafjorden (ett tidigare platsutvecklingsprojekt 2019-2020) och utveckla detta. Projektet avser bl.a. att intensifiera arbetet i olika tematiska arbetsgrupper och bygga vidare på och öka den samverkan mellan olika aktörer som byggts upp. Projektet vill också gå vidare i processen att bilda en övergripande organisation för samordning mellan alla aktörer i området och för traktens hållbara utveckling. Ett särskilt fokus ligger även på att främja en ökad inflyttning i området. Mot bakgrund av rådande klimatkris och ekosystemkris är ett övergripande syfte vidare att stärka hållbarhet och resiliens. Geografiskt utökas projektet genom att också inkludera Bärfendal och Munkedals kommun.

Projektet har följande mål att förhålla sig till i arbetet:

 • Bilda en övergripande organisation för att långsiktigt säkerställa en kulturdriven och hållbar platsutveckling. Detta kan t.ex vara ett bygdebolag
 • Hållbar utveckling och resiliens är av central betydelse för projektet. I området finns många tankar kring detta. Inom ramen för projektet undersöka och visa på framtidens lösningar för jordbruk, naturbruk och skogsbruk.
 • Skapa förutsättningar för en större mångfald av boendeformer genom att arbeta vidare med bland annat kooperativa hyresrätter och “tiny houses”. Det finns ett stort intresse av att flytta till bygden på helårsbasis. Inte minst från yngre personer med kultur- och friluftsintressen och ett engagemang för omställning.
 • Projektet vill värna traktens särart och bygga vidare på de förutsättningar som finns här. Det handlar exempelvis om att samordna våra aktiviteter i en digital plattform, att bygga vidare på kulturfestivalen Bottnafjorden glöder och att skapa fler möjligheter för barn och unga att skapa och uppleva kultur.
 • Fortsätta arbeta med de arbetsgrupper som var aktiva i Samverkan Bottnafjorden (det tidigare projektet) och även utöka dessa om nya behov och idéer uppkommer.

Utifrån ansökan har det bildats 7 stycken arbetsgrupper:

 • Digital plattform:  jobbar vidare med att hitta en lösning så att informationsflödet och kommunikationen blir mer överskådlig och tillgänglig.
 • Samhällsförening: startade redan under hösten 2023 och genomförde tre stormöten där bland annat syfte,mål och medlemskap diskuterades och ligger nu till grund för ett stadgeförslag.
 • Bygdebolag: startade efter det ovan nämnda stormötena och utforskar i vilken form det kan bildas ett bolag som medverkar till den gemensamma utvecklingen genom ekonomisk hållbarhet.
 • Boende och inflyttning: fortsätter med att arbeta för fler boendelösningar i området.
 • Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå: denna grupp syftar till belysa och arbete med frågor som rör möjligheter och utmaningar kopplade till övergripande hållbarhet för oss som bor och verkar i området.
 • Bottnafjorden året runt: planera och genomföra kulturverksamhet i olika former. Bland annat försöka få till en gemensam bastu.
 • Rörelse och transporter: fokus bland annat på cykel och vandringsleder över kommungränserna samt att se över möjligheter till gemensamma och kooperativa transportmöjligheter som komplement till bl.a. kollektivtrafiken.

Vi vill gärna att fler kommer med!

Hör av dig till:

Jeanette Karlsson
Processledare
E-post: samverkan@bottnafjorden.se
Hemsida: bottnafjorden.se/samverkan/