Inflyttning och Boendeformer- enkätresultat

Bottnafjorden Glöder

BOTTNAFJORDEN GLÖDER

Under en tid på året som gärna förgylls bjuder vi in till en helg fylld av lokala upplevelser och händelser – helt digitalt och gratis! Genom filmade inslag och live-event kan du ta del av ett varierat program från flera olika lokala kulturaktörer. “Bottnafjorden glöder” har förhoppning om att bli ett återkommande evenemang. Länkar till alla programpunkter publiceras strax innan eventet bottnafjorden.se/gloder.

Info-klipp från arbetsgrupperna

Hej alla!

Här kommer små info-klipp från alla arbetsgrupper som gjordes innan jul och nyår! Håll till godo!:)

Klicka på länken nedan för att komma vidare till klippen.

https://drive.google.com/drive/folders/1Obavb_jaDtMS4WOPHk2deiYGxp65ArU3?usp=sharing

 

Bottnafjorden glöder- endast digitalt

Dessa tider är osäkra för oss alla. I och med rådande allmänna läge och nya restriktioner som kommit får vi agera efter detta- och hålla ut!
Under projektgruppsmötet idag tog vi därför beslutet att inte planera eller bjuda in till några fysiska möten eller aktiviteter alls, inte heller utomhus.
✨” Bottnafjorden glöder” är det evenemang som vi får tänka om mest kring. Vi vill genomföra ett alternativ för helgen genom att medaktörer skapar film/streamar/ev. har digitala möten- allt släpps eller livesänds samlat under helgen.
Vi tittar just nu på möjligheterna för detta och tror det kommer kunna bli ett mångfasetterat, härligt program som fler kan ta del utav!

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?
Nu finns en möjlighet att starta ett nytt projekt för att bygga kooperativa hyresrätter – ett Vänboende 2.0 – i Gerlesborg/Svenneby. En ny detaljplan för området kring Andreastorpet är antagen och en tomt är avsatt för två flerbostadshus. Kommunen har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om att i första hand erbjuda denna tomt till en grupp som vill bygga kooperativa hyresrätter. För mer information, se bifogat dokument. Se mer info bifogat.
Om du är intresserad så maila:
Lena Falkheden
Förslagsställare: Medborgarförslag om kooperativt hyresboende vid Andreastorpet
Samordnare delprojekt ”Inflyttning och boende”, Kultursystem Bottnafjorden
lena.falkheden@gmail.com
mobil: 0708-64 27 49
vänboende 2.0 201104

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?

För att hålla er uppdaterade om intressemöte, studiebesök och annat- klicka på arbetsgruppernas sidor ovan!

Här kan ni ta del utav en presentation av kultursystemet och nuläget (25e oktober).

Presentation kultursystem Samverkan Bottnafjorden (konverterad)

Rapport fas 1 Kultursystem Bottnafjorden Samverkan

Arbetet är igång!

Vi har nu kommit igång med arbetet inom utvecklingsområdena. Arbetsgrupperna är formade av referenspersoner och projektmedlemmar. Handlingsplan med mål och aktiviteter för att nå dem är påbörjad och vi har redan kommit en bit på vägen.
Vill du bidra på något sätt till arbetet i någon grupp är du välkommen att höra av dig till gruppsamordnare. Se Arbetsgrupper för samordnare. 
Håll utkik efter information och inbjudan till möten och events från de olika grupperna här eller på vår facebooksida . 

Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fortsätter!

Bottnafjordens Inköpsförening har fått ett positivt beslut från VGR angående stöd för en nästa fas i ett utvecklande av ett kultursystem kring Bottnafjorden.

Denna etapp startar nu i augusti och pågår i elva månader.

Med Bottnafjorden som sammanbindande element blir i kultursystemet flera lokalsamhällen ett gemensamt lokalområde. Vi vill främja detta praktiskt och mentalt genom ökad mobilitet och stärkta relationer mellan näringsliv, konst, kultur och föreningsliv, med ambitionen att öka den lokala kapaciteten. ” (ur ansökan fas 2 )

Denna etapp syftar till att ta vidare de fem övergripande utvecklingsområdena som identifierades under våren.

 • Gemenskap runt fjorden
 • Rörelse runt fjorden
 • Inflyttning och boendeformer
 • Lokal produktion och lokal konsumtion
 • Bottnafjorden året runt

En vidare konkretisering av dessa fem teman finns att hitta här:

Projektgruppen består av representanter från följande aktörer:

Tossene Byalag
Gerlesborgsskolan
KKV Bohuslän
Bovallstrands Hembygdsförening
Bottnafjordens inköpsförening
Scenkonst Gerlesborg
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Företagarna i Sotenäs

Fokus följande månad kommer ligga på utformandet av en handlingsplan utifrån ett systemperspektiv. Personer med kompetens inom de områden som identifierats kommer tillfrågas att bidra till arbetet som referenspersoner.

Information kommer att finnas tillgänglig löpande här.

Vänligen,

Projektledare Julia Chronholm för Samverkan Bottnafjorden

Mail: (observera ny!) j.chronholm@gmail.com

Ansökan – Etapp 2

Ansökan Samverkan Bottnafjorden, etapp 2        Uppdaterad 200425

 

Ansökande organisation
Bottnafjordens inköpsförening ek för – mat, möten, möjligheter mm.

Geografisk avgränsning
Samma som i etapp 1.

Beskriv på vilket sätt ni ska gå vidare med de utvecklingsområden som ni identifierat i etapp 1
Med Bottnafjorden som sammanbindande element blir i kultursystemet flera lokalsamhällen ett gemensamt lokalområde. Vi vill främja detta praktiskt och mentalt genom ökad mobilitet och stärkta relationer mellan näringsliv, konst, kultur och föreningsliv, med ambitionen att öka den lokala kapaciteten. Bjuda in till fördjupande samtal om de systemförändringar samhället som helhet står inför.

Etapp 2 innebär fortsatt arbete med gemensam målbild, handlingsplan, frågor om organisation samt finansiering för aktiviteter. De fem övergripande utvecklingsområdena tas vidare, dels i form av förverkligande inom fasen, där så krävs med externa parter, dels med inriktning på framtida samverkan runt fjorden. Prioritet är att bilda en gemensam plattform för kommunikation, för såväl internt som publikt bruk. Nedan följer ett steg längre i konkretisering av idéer.

 

 •     Gemenskap runt fjorden.
  Vi vill skapa former för att stärka relationsbyggandet i området. Vi kommer att undersöka hur digitala plattformar kan användas för att stödja kommunikation, samordning och utbyte mellan olika intresseområden. Med fokus på unga medborgare vill vi sätta i rörelse befintlig kompetens när det gäller barnverkstäder liksom konstnärligt skapande för hela familjen.
 •     Rörelse runt fjorden.
  Cykelvägar har hög potential att förverkligas och rankas dessutom högt. Pågående konkreta projekt i Sotenäs och Tanums kommuner tas vidare. Stödja etablerandet av ett kommunövergripande forum för dialog omkring cykelvägens sammanlänkande av Sotenäs, Tanum och Munkedal. Vandringslederna mellan Sotenäs och Tanums kommun binds samman. Förutsättningarna undersöks för att på delsträckor av befintliga leder skapa konst- och kulturhändelser, såsom skulpturled och konst på led.
 •     Inflyttning och boendeformer.
  Etablera samtal i syfte att skapa nya små bostäder till rimliga priser för potentiella inflyttare, bland annat med sikte på de unga konst- och kulturutövare som efter avslutad utbildning vill stanna kvar i området. Erbjuda studiebesök (Egnahemsfabriken Tjörn) och öppet hus (Hogslätts Vänboende och Skärkäll eko- och ateljéby) och undersöka intresset för ett Vänboende 2.0 – kanske i Sotenäs. Aktivera resurser i området för framtida kursverksamhet samt undersöka förutsättningarna för ett seminarium om nya former för boende.
 •     Lokal produktion och lokal konsumtion.
  Undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam märkning av det lokalt producerade. Stödja arrangerandet av matmarknader i utvidgad samverkan på olika platser runt fjorden samt öka kommunikationen mellan matproducenter i området. Skapa en manifestation för lokal mat, såsom matbordet i Bovallstrand, en aktivitet med matupplevelser och konst och kultur för alla.
 •     Bottnafjorden året runt.
  Stödja förberedandet av en övergripande organisation som bär de gemensamma frågorna vidare. Initiera ett återkommande kulturellt knytkalas, inspirerat av Göteborgs Kulturnattakoncept, anpassat till platser runt fjorden. Öppna hus på gårdar och skolor, i ateljéer och kyrkor.

 

Beskriv på vilket sätt kommunen/kommunerna är engagerade under etapp 2
Sotenäs och Tanums kommuner deltar med personal i projektgruppen, ca 10 timmar per månad per kommun. Uppgiften för de kommunala representanterna i projektgruppen är att bidra med ett kommunalt perspektiv samt att bistå med kontakter och förankring inåt i kommunen.

Vilka aktörer ingår i etapp 2

Tossene Byalag
Gerlesborgsskolan
KKV Bohuslän
Bovallstrands Hembygdsförening
Bottnafjordens inköpsförening
Scenkonst Gerlesborg
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Företagarna i Sotenäs

Vad behövs för att skapa långsiktighet och bättre självförsörjning i systemet?
Etablera relationer mellan aktörer i området och fortsätta identifiera gemensamma intressen och behov samt nya former för samarbete mot en hållbar framtid runt fjorden. Skapa en gemensam organisation i form av ett paraply eller en plattform som kan bära upparbetade idéer och resurser vidare efter projektet samt en digital kommunikation som stärker detta. Att genom ökad samverkan mellan konstutövare, näringsliv och samhället i övrigt integrera konst och kultur i den lokala utvecklingen.