Styrelsemöte 25 maj 2020

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bottnafjordens inköpsförening

 

2020-05-25 kl 18-19.15 utomhus vid Café Olivia

 

Styrelsens verksamhetsår 2020-21, protokoll nr 1

 

 

Närvarande:

Britt Johansson, styrelseordförande

Agnes Rajnak, kassör

Barbro Bliss vice kassör

Eli Tistelö ledamot

Robert Kalmar ledamot

Carl David Granbäck suppleant

Lena Falkheden, suppleant

 

Frånvarande kallade:

Kerstin Bucher suppleant

 

 

 1. Mötet öppnades av Britt Johansson.
 2. Till mötesordförande valdes Britt Johansson.
 3. Till mötessekreterare valdes Agnes Rajnak, till justerare valdes Lena Falkheden.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötesprotokoll (föregående styrelsens sista möte) upplästes.
 6. Ekonomi.

 

 1. Avrapportering – Jesper avgående kassör.

 

 1. Vi har ingen försäkring, medlemsinsatserna på 100 000 i JAK banken täcker varulagret om det brinner.

 

 1. Kultursystem projektet genererade en vinst på 15 000 kr som kan föras över till etapp 2 om det blir av, i annat fall måste vi betala tillbaka.

 

 1. G2:1 omförhandling av hyresavtal pågår, påslaget av butikshyran är 60 %, ca 300 kr extra i månaden vilket vi har bestridit men fortsatt att betala. När det gäller vatten och el har G2:1 räknat på ett nytt sätt som gjort det mycket dyrare. Enligt det nya sättet att räkna kommer våra totalkostnader för el, vatten och hyra att bli ca 70 000 kr per år (tidigare har det varit ca 23 000 kr). Vi har bestridit även denna höjning. I samband med vårt bestridande sades vårt hyresavtal upp, men eftersom detta gjordes för sent gäller vårt avtal ett år till.

 

 1. Bidrag från Tanums Folkhälsoråd.

Boban organiserar programserie kring temat omställning (två av dessa riktar sig till barn och ungdom). För det har vi erhållit 8000 kr i bidragslöfte att fakturera våra kostnader för.

 

 1. Projektledaren i Kultursystem projektet Julia Cronholm avtackas med varor från butiken till ett värde av 500 kronor. Lena Falkheden ansvarar.

 

 

 1. Arbetsorganisation.

 

 1. Två av gruppens fem medlemmar har begärt byte av arbetsuppgifter, gruppen söker nu ersättare till dessa samtidigt som den är full verksam.
 2. Jeanette, Hanna och Lena F har gjort avstämning av betalda medlemsavgifter, samt efter initiativ från återaktiverade medlemmar startar upp en ny arbetsgrupp med inriktning på matsäkerhet (prepning).
 3. Gruppen underhåller listan över arbetsgrupperna på hemsidan samt anslår i   butiken.
 4. Gruppen har två frågor till styrelsen att besluta om.
 5. Förslag för policy angående vilande medlemskap.

BESLUT: vilande medlemskap tillåts i 6 månader.

 

 1. Medlemmar som inte kunde eller ville bli placerade i en arbetsgrupp har fått uppgiften att bli kallade till punktinsatser. Det har inte fungerat tillfredsställande, därför BESLUTADES att avveckla arbetsgruppen punktinsatser under året och fasa in de 7 kvarvarande medlemmarna i organisationen.

 

 1. Ylva-Li Göransson skickade mail till Britt med ansökan om medlemskap. Britt svarar med cc till Jeanette Karlsson att Ylva-Li kommer att kallas till introduktion nästa gång den hålls.

 

 1. Ärendelista – aktualisering. Bordläggs till nästa möte.

 

 1. Kulturrummet/cafétillbyggnad underhandsrapport, Lena F. Bordläggs till nästa möte.

 

 1. Avtal med G2:1 – Rapport från Britt.

Den 14/5 hölls möte mellan berörda parters representanter: Malin Sellman ordf.           G2:1, Elisabeth Åström ordf. KKV, Britt Johansson nytillträdde ordf. Inköpsföreningen, Siv Hermansson avgående ordf. Inköpsföreningen samt

Jan-Olof Bengtsson. Samtal om möjligheter, konstkafé inom ny förening etc.       Samtalet fortsätter till hösten med önskan att ett nytt hyresavtal kan tecknas.

 

 1. Extra föreningsstämma. Bordläggs till nästa möte.

 

 1. Corona epidemin – Avstämning, förhållningssätt, verksamheter.

Boban söker utomhusaktiviteter, t ex örtvandring, skogsföredrag.

 

 1. Mötesplanering.

Britt önskar att vi avsätter en lördag för att träffas någonstans för att lära känna   varandra och prata ihop oss. Vi får fundera till nästa möte och komma med                      förslag på plats.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. 5-6 juni är arbetsdag för föreningar verksamma i fastigheten, Marcus kallar våra medlemmar att delta.
 2. Lena formulerar och skickar föreningens nyhetsbrev via mail inom några veckor.

 

 1. Nästa möte.

Måndagen den 22 juni kl 17-19 Café Olivia

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

 

 

_______________________                                   __________________________

Agnes Rajnak, sekreterare                                        Britt Johansson, ordförande

 

 

 

_______________________

Lena Falkheden, justerare

 

 

 

Bilaga: Avgående kassörens redogörelse.