Kategori: Rörelse runt fjorden

Arbetsgrupp

Hej från ” Rörelse runt fjorden”!
I denna arbetsgrupp har vi som mål att bidra till fler möjligheter att röra sig runt fjorden.
Genom att stödja etablerandet av ett kommunövergripande forum för dialog hoppas vi en cykelväg runt fjorden kan bli realitet inom en inte allt för lång framtid.
Vi vill även knyta samman vandringslederna runt fjorden för att underlätta att ta sig fram till fots.
Vi i arbetsgruppen är:
Mikael Andersson, entreprenör Bovallstrand
Carl Forsberg, kultursekreterare Sotenäs
Bo Leander, cyklist Tanum
Rolf Lundholm, senior konsult markägarfrågor
Julia Chronholm, projektledare kultursystem Samverkan Bottnafjorden